Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 IDENTITEIT

Naam ondernemer: Rotterdam Host BnB

Handelend onder de naam/namen:
– rhbnb.nl
– rotterdamhostbnb.nl


Telefoonnummer: 010-5036594

E-mailadres: info@rotterdamhostbnb.nl
KvK-nummer: 75905817
Btw-nummer: NL003020219B24

ARTIKEL 2 DEFINITIES

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke de rechtsverhouding bepalen tussen Rotterdam Host BnB en verhuurder.
 2. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Rotterdam Host BnB en verhuurder ten aanzien van woonruimte.
 3. Verhuurder: de (rechts)persoon, die aan Rotterdam Host BnB een opdracht verstrekt tot de bemiddeling ter zake de totstandkoming van een huurovereenkomst ten aanzien van woonruimte.

ARTIKEL 3 TOEPASSING

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rotterdam Host BnB en verhuurder, waarop Rotterdam Host BnB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de verhuurder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rotterdam Host BnB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rotterdam Host BnB en verhuurder zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 4 JUISTHEID GEGEVENS VERHUURDER

 1. Verhuurder staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Rotterdam Host BnB verstrekt heeft (al dan niet via het overeenkomst van opdracht formulier) en dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Rotterdam Host BnB overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Rotterdam Host BnB gewenste vorm en wijze aan  Rotterdam Host BnB ter beschikking worden gesteld.
 2. Verhuurder dient er voor zorg te dragen dat Rotterdam Host BnB onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is verhuurder verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rotterdam Host BnB ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

ARTIKEL 5  OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de verhuurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Beide partijen behouden het recht om de overeenkomst te allen tijde te beëindigen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Rotterdam Host BnB passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de verhuurder elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Rotterdam Host BnB kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de verhuurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bij annuleringen geeft Rotterdam Host BnB geen geld terug. Bestaande boekingen vinden wel nog doorgang na opzegging van de overeenkomst. Reeds gedane boekingen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Er zullen kosten in rekening gebracht worden aan de verhuurder.
 6. De diensten van Rotterdam Host BnB zijn gericht op het verlenen van een service aan partijen die hun accommodatie(s) ter verhuur aan willen bieden. Rotterdam Host BnB ondersteunt deze partijen in de breedste zin des woords en kan op verzoek ook de gasten voor de accommodatie(s) verzorgen.
 7. Rotterdam Host BnB bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij worden de door verhuurder kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen. Alle werkzaamheden zullen naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de algemeen geldende normen, door Rotterdam Host BnB worden verricht.
 8. Indien van toepassing dient de verhuurder zelf zorg te dragen voor het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen. Rotterdam Host BnB heeft met betrekking hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er zonder tegenbericht vanuit dat de verhuurder alle benodigde vergunningen en toestemmingen heeft verzorgd.

ARTIKEL 6 OPLEVERING WOONRUIMTE

 1. Rotterdam Host BnB is gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen aan gasten, voor zover dit noodzakelijk is.
 2. De verhuurder dient de woonruimte schoon op te leveren. Wanneer dit naar het oordeel van  Rotterdam Host BnB niet het geval is, dan is Rotterdam Host BnB  gerechtigd hiervoor schoonmaakkosten in rekening te brengen bij de verhuurder.

ARTIKEL 7 TARIEVEN

1.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Rotterdam Host BnB gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

2. Rotterdam Host BnB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven tussentijds, zonder voorgaande kennisgeving, te wijzigen.

3. De beloning van  Rotterdam Host BnB is exclusief onkosten van Rotterdam Host BnB en exclusief declaraties van door  Rotterdam Host BnB ingeschakelde derden.

4. De gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege ( toeristenbelasting). Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de verhuurder.

ARTIKEL 8 BETALING
1. Rotterdam Host BnB is het uitgaande betaaladres van alle transacties die via Rotterdam Host BnB tot stand komen. De uitbetalingen van woninghuurder zullen via de verhuurder lopen.
2. Het met verhuurder overeengekomen gedeelte van de door Rotterdam Host BnB van de woninghuurder ontvangen betalingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal aan de verhuurder worden overgemaakt op het door de verhuurder aan Rotterdam Host BnB hiertoe ter beschikking gestelde bankrekeningnummer.

3. Wanneer naar aanleiding van een verstuurde factuur dient te worden betaald geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, heeft Rotterdam Host BnB het recht, nadat hij de verhuurder ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan verhuurder de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de volledig voldoening.  

ARTIKEL 9 REPARATIES

1. Reparaties tot 75,- Euro zullen direct door Rotterdam Host BnB uitgevoerd worden en worden verrekend met verhuurder.

2. Voor grotere reparaties zal Rotterdam Host BnB de verhuurder van te voren proberen in te lichten.

3. Indien er reparaties aan de woning gedaan moeten worden die direct invloed hebben op het verblijf van gasten behoudt Rotterdam Host BnB zich het recht voor deze uit te voeren voor rekening van verhuurder wanneer het niet lukt contact op te nemen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
1.  Rotterdam Host BnB zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Rotterdam Host BnB kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat verhuurder aan Rotterdam Host BnB onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Rotterdam Host BnB voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde zorgvuldigheid heeft onder meer betrekking op de door verhuurder aan Rotterdam Host BnB verstrekte woningsleutels. Indien een of meerdere sleutels desondanks kwijtraken, kan de verhuurder aan Rotterdam Host BnB verzoeken om op kosten van de Rotterdam Host BnB het slot te laten vervangen. Rotterdam Host BnB behoudt zich de keus voor van het type en merk slot.

3. De aansprakelijkheid van Rotterdam Host BnB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

4. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen verhuur ligt volledig bij Verhuurder. Rotterdam Host BnB kan dan ook niet aansprakelijk zijn in het geval deze vergunningen en toestemmingen niet verzorgd blijken te zijn.
5. Rotterdam Host BnB heeft het recht de website te allen tijde te wijzigen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn hiervoor jegens de gebruikers van de website of derden.
6. Rotterdam Host BnB is niet aansprakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door derden, ook indien deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door deze derden in het kader van opdracht van verhuurder aan Rotterdam Host BnB. De door derden gehanteerd beperking van de aansprakelijkheid geldt in alle gevallen ook in de rechtsverhouding tussen verhuurder en Rotterdam Host BnB.
7. Rotterdam Host BnB is niet aansprakelijk voor aan verhuurder opgelegde boetes, of voor de (gevolgen van) een beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder van verhuurder als gevolge van de tijdelijke (onder)verhuur van de woning van verhuurder.
8. Rotterdam Host BnB is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen of het verlies van eigendommen van de verhuurder nadat een gast in een woning van een verhuurder heeft verbleven en  Rotterdam Host BnB dienstverlening heeft uitgevoerd tenzij onomstotelijk vaststaat en bewezen kan worden dat de schade dan wel diefstal het gevolg is van het handelen van een werknemer van Rotterdam Host BnB.
9. Rotterdam Host BnB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rotterdam Host BnB of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

Als Rotterdam Host BnB de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat  Rotterdam Host BnB tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 12 PRIVACY

Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door Rotterdam Host BnB aan derden verstrekt zonder toestemming van de verhuurder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De door verhuurder verstrekte gegevens worden volgens de Nederlandse privacy wetgeving behandeld.

ARTIKEL 13 DERDEN

De keuze van door Rotterdam Host BnB in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de verhuurder en met de nodige zorgvuldigheid. Rotterdam Host BnB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en Rotterdam Host BnB mag zonder overleg met de verhuurder een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door Rotterdam Host BnB ingeschakelde derden aanvaarden.

ARTIKEL 14 HERROEPINGSRECHT

Rotterdam Host BnB biedt een dienst aan waarbij het herroepingsrecht niet geldt als de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van de verhuurder al is begonnen voordat de bedenktijd die geldt in het geval van een herroepingsrecht al is verstreken.

ARTIKEL 15 KLACHTEN- EN VRAGENREGELING
1. De verhuurder staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt heeft. Klachten van de verhuurder, die betrekking hebben op problemen die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de verhuurder per omgaande aan Rotterdam Host BnB ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk dan wel langs elektronische weg te geschieden met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht.
2. Klachten over problemen die ten tijde van de behandeling niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de verhuurder binnen 10 dagen na het aan het licht treden van deze problemen aan Rotterdam Host BnB ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1 van dit artikel.
3. Ieder vorderingsrecht van de verhuurder jegens Rotterdam Host BnB betrekking hebbend op de door Rotterdam Host BnB verrichte behandeling(en), vervalt indien:

1.de problemen niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Rotterdam Host BnB ter kennis zijn gebracht;

2.de verhuurder aan de  Rotterdam Host BnB geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
3. De verhuurder komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het probleem is ontstaan door, of het gevolg is van omstandigheden waar  Rotterdam Host BnB geen invloed op kan uitoefenen.

ARTIKEL 16 GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN CONFLICTEN

1. Op alle overeenkomsten tussen Rotterdam Host BnB en verhuurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. In eerste instantie zullen partijen een serieuze inspanning doen om een onenigheid of conflict zelf op te lossen. Geschillen welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden bereikt, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

×

Hi!

Klik hieronder op mijn foto om een bericht te sturen via WhatsApp of stuur een email naar info@rotterdamhostbnb.nl

× Heb je een vraag?